Externe privacyverklaring Reklet Groep Holding B.V.

De aard van onze bedrijfsactiviteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeren Reklet Groep Holding B.V. en Reklet B.V. (“Reklet”) u over de wijze waarop Reklet als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Reklet verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens. 

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder meer: 

 • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • sollicitatiegegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen. 
 • Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u ons een opdracht verstrekt, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren, WhatsAppen, sms-en, chatten via de website en/of e-mailcontact met u hebben. 

 • Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de met u (of uw organisatie) gesloten overeenkomsten of de voorbereiding en/of de afwikkeling daarvan.

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen. 

 • Sollicitaties

In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature. 

 • Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.
 • Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. 

Wij kunnen persoonsgegevens delen in de volgende gevallen:

 • om onze diensten te kunnen verlenen;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Reklet, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG. 

 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Reklet houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken. 

 • Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Reklet heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via (info@reklet.nl).

 • Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties. 

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar (info@reklet.nl). Reklet kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek. 

 • Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via (info@reklet.nl). Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 • Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze dienstverlening kunnen
wijzigen. Reklet behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op
(www.reklet.nl/privacy). 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2018.

Reklet B.V.
Niels Bohrstraat 24
6716 AM  EDE
Telefoon: 0318-62 12 97
E-mail: info@reklet.nl
Internet: www.reklet.nl
KvK: 09067562