ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN REKLET GROEP HOLDING B.V. EN REKLET B.V. 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reklet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reklet Groep Holding B.V. en/of Reklet B.V.;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Reklet een opdracht verstrekt dan wel daartoe een Offerte vraagt;

Offerte: het door Reklet uitgebrachte aanbod tot het uitvoeren van een opdracht;

Overeenkomst(en): de tussen Reklet en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten en/of producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Reklet uitgebrachte offertes en door Reklet gesloten Overeenkomsten. 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

2.3 Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt in het kader van de Overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes van Reklet zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door afgifte van de opdrachtbevestiging door Reklet of doordat Reklet uitvoering geeft aan de opdracht, al dan niet op grond van een op voorhand uitgebrachte Offerte. 

3.3 Indien Opdrachtgever de opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging van Reklet geacht de inhoud van de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij Opdrachtgever onverwijld Reklet kennis geeft van zijn bezwaren tegen die weergave.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, verpakkings- en verzendkosten. 

4.2 Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Reklet gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst  

5.1 Reklet bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 

5.2 Opgegeven c.q. overeengekomen levertijden betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een niet-tijdige levering dient Reklet derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim treedt. 

5.3 Bij niet-tijdige afname vindt opslag bij Reklet plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.4 Reklet heeft het recht de opdracht te laten uitvoeren door derden. 

5.5 Eventuele afgelastingen van of wijzigingen in de opdracht dienen twee werkdagen voor aanvang schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) door Opdrachtgever aan Reklet kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de ingeplande opdracht aan Opdrachtgever worden doorberekend.

5.6 Door Reklet aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 • Opdrachtgever Reklet kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en het werk heeft goedgekeurd, dan wel;
 • Reklet schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever nalaat het werk binnen 8 dagen na die mededeling op te nemen en schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan Reklet te berichten dat goedkeuring aan het werk wordt onthouden, dan wel;
 • Het werk door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen. 

5.7. Kleine gebreken die kunnen worden herstelt binnen 30 dagen na voltooiing van het werk kunnen niet een oplevering in de weg staan. 

Artikel 6: Tekortkomingen

6.1 Opdrachtgever dient een tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst meteen nadat is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) aan Reklet te melden. Tekortkomingen met betrekking tot de levering van roerende zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Reklet kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht volledig aan de inhoud van de Overeenkomst te beantwoorden.  

6.2 Bij gebreke van een tijdige melding als bedoeld in het vorige artikel vervalt het recht van Opdrachtgever beroep te doen op een tekortkoming. 

6.3 Indien Reklet de opdracht niet, niet-tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Opdrachtgever, bedrijfsstaking (bij de leveranciers van Reklet), transport- en verkeersbelemmeringen, klimatologische omstandigheden en/of overheidsoptreden, wordt de verplichting om de opdracht uit te voeren opgeschort tot het moment dat Reklet alsnog in staat is haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren, zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan maken. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Reklet 

7.1 Indien Reklet, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst en in

deze algemene voorwaarden bepaalde jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waaruit de schade is ontstaan, met een maximum van € 50.000,00.

7.2 Aansprakelijkheid van Reklet voor alle indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfsstagnatie of cybercrime, is uitgesloten. 

7.3 Reklet is niet aansprakelijke voor schade als gevolg van constructie- of andere fouten in door Reklet geleverde zaken en als gevolg van gebruik van geleverde zaken in strijd met de handleiding, dan wel bij de levering aan Opdrachtgever gegeven uitleg. 

7.4 Reklet is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van cybercrime.  

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Reklet van eventuele aanspraken van derden die uit de door Reklet verrichte opdracht voortvloeien.

Artikel 8: Vervalbeding  

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en onverminderd het bepaalde in  deze algemene voorwaarden vervallen vorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de werknemers van Reklet en door Reklet ingeschakelde hulppersonen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn en is verplicht alles te doen en na te laten wat in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verwacht teneinde te voorkomen dat de werknemers van Reklet en door Reklet ingeschakelde hulppersonen tijdens de uitvoering van de opdracht schade lijden. 

9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan werknemers, aan door Reklet ingeschakelde hulppersonen of aan zaken van Reklet of van derden toegebracht, wanneer die schade of dat letsel is toegebracht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en vrijwaart Reklet van aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10: Betaling 

10.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder beroep op verrekening op opschorting.

10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de 10.1 bedoelde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Reklet, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het recht vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen.

10.3 Alle kosten die voor Reklet verbonden zijn aan de inning van hetgeen Opdrachtgever aan Reklet verschuldigd is, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door Reklet aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

10.4 Opdrachtgever verleent op eerste verzoek aan Reklet (al dan niet aanvullende) zekerheid voor de betaling.

10.5 Alle door Reklet geleverde zaken blijven eigendom van Reklet zolang Opdrachtgever niet aan al haar betalingsverplichtingen, daaronder begrepen betalingsverplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten, jegens Reklet heeft voldaan, zulks met inbegrip van rente en kosten. Het risico van het geleverde gaat bij levering op de Opdrachtgever over.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten, gebruik en licentie

11.1 Reklet is eigenaar van en exclusief rechthebbende op haar naam, logo, adviezen, werkwijze, reglementen, rapportages e.d. 

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gebruik te maken van de in artikel 11.1 bedoelde voorwerpen van intellectueel eigendom, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Reklet. 

11.3 De intellectuele eigendomsrechten op de door Reklet in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde werken blijven uitsluitend berusten bij Reklet of bij de derde van wie Reklet het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever, verleent Reklet aan Opdrachtgever schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en – behoudens andersluidende schriftelijke Overeenkomst – niet sub-licentieerbaar recht tot gebruik van de werken.

11.4 Indien Reklet bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifieke (voor Opdrachtgever ontwikkelde) zaken over zal gaan op Opdrachtgever ontstaat een afgesplitst recht van intellectuele eigendom, hetgeen betekent dat het recht of de mogelijkheid van Reklet niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, documenten, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van intellectuele eigendom het recht van Reklet aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.  

11.5 Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken waarbij tevens elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: 

 • vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 • indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 12: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

12.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. De privacyverklaring van Reklet is te raadplegen via www.reklet.nl/privacy. 

12.2 Technisch en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere poging van onrechtmatige verwerking daarbij rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

12.3 Indien Reklet op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien van een informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Reklet staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 13: Beëindiging Overeenkomst 

13.1 Indien Opdrachtgever: 

 • tekortschiet in de nakoming van de voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 
 • een verzoek tot (voorlopige) surseance van betaling indient;
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (in geval van een natuurlijk persoon) wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
 • zijn onderneming liquideert of geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde;
 • het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest door beslaglegging, is Reklet gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Reklet en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Reklet en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de civiele rechter in het arrondissement Gelderland, onverminderd het recht van Reklet zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.